"SGLT2-remmers moeten ook beschikbaar komen voor degenen met het hoogste risico op problemen"

Onderzoeks design

Dit is een gerandomiseerd, dubbelblind, parallel onderzoek. Het onderzoek zal multicentrisch worden uitgevoerd in verschillende geografische regio’s (Nederland, België, Australië en Duitsland) om de resultaten breed toepasbaar te maken. Potentiële deelnemers zullen worden geworven via zowel academische als niet-academische ziekenhuizen en dialyse centra. De voor deze studie gekozen populatie is een brede populatie van patiënten met ernstige CKD.

Drie strata van patiënten zullen worden geïncludeerd:

 • patiënten met een eGFR ≤25 ml/min/1,73m2 (niet dialyserend of levend met een niertransplantatie);
 • dialysepatiënten, zowel hemo- als peritoneale dialyse,
 • ontvangers van een niertransplantatie met een eGFR ≤45 ml/min/1,73m2.

Deze patiënten worden bijna altijd uitgesloten van klinische studies, terwijl zij een zeer hoog risico lopen op ongunstige uitkomsten en er weinig effectieve therapieën voor deze patiënten beschikbaar zijn.

Patiënten met type 1-diabetes of patiënten met een levensverwachting van minder dan 6 maanden volgens de behandelend arts of een geplande start van dialyse binnen 3 maanden of niertransplantatie binnen 6 maanden worden uitgesloten.

Verwachting

Wij veronderstellen dat dapagliflozin de klinische eindpunten(all-cause mortaliteit, nierfalen, en hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames) bij patiënten met stadium 4 of 5 CKD, dialysepatiënten, en niertransplantatie ontvangers met en zonder type 2 diabetes reduceert.

Aantal deelnemers

1500

Studieduur

30 maanden wervingsfase, 18 maanden follow-up na inschrijving van de laatste patiënt: Totale studie totale studieduur 48 maanden. Er wordt op gewezen dat de trial eindpunt gestuurd is en zal worden beëindigd wanneer 468 primaire samengestelde eindpunten zijn opgetreden. De exacte duur van de studie kan daarom korter of langer zijn dan de beoogde 48 maanden.

Inclusie criteria

 • Patiënten met ernstig nierfalen (eGFR ≤25 mL/min/1.73m2)
 • Hemodialyse en peritoneale dialyse patiënten (>3 maanden na start dialyse)
 • Patiënten met een niertransplantaat en een eGFR ≤45 mL/min/1.73m(>3 maanden na transplantatie)
 • Leeftijd >18 jaar
 • Wil en kan informed consent tekenen
 • Patiënten met ernstig nierfalen (eGFR ≤25 mL/min/1.73m2) moeten tenminste 4 weken voor start studie op een stabiele dosering ACE remmers of ARB’s zitten, tenzij er schriftelijk bewijs is dat de patiënt deze niet verdraagt. Patiënt houdt tijdens de studie de dosering aan. Voor de andere patiënten groepen is dit niet van toepassing.

Exclusie criteria

 • Mentaal onbekwame personen (dwz niet in staat informed consent te tekenen)
 • Type 1 diabetes mellitus
 • Actuele behandeling met een SGLT-2-remmer
 • Voorgeschiedenis met ≥2 urineweg- / genitale infecties in de afgelopen 6 maanden
 • Levensverwachting minder dan 6 maanden volgens de beoordeling van de behandelend arts
 • Geplande start dialyse binnen 3 maanden of niertransplantatie in de aankomende 6 maanden
 • Bij patiënten met een eGFR ≤25mL/min/1.73m2: nierziekte behandeld met immunosuppressiva in de afgelopen 6 maanden
 • In niertransplantatie patiënten: acute rejectie behandeld met immunosuppressiva in de laatste 6 maand
 • Actieve maligniteit afgezien van behandeld plaveiselcel- of basaalcel carcinoom van de huid
 • Voorgeschiedenis van ernstige overgevoeligheid of bekende ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh klasse C)
 • Geschiedenis van ernstige niet-naleving van medische regimes of onwil om te voldoen aan het onderzoeksprotocol
 • Zwanger of borstvoeding gevend; vrouwen die zwanger kunnen worden moeten effectieve anticonceptie gebruiken
 • Andere orgaantransplantaties naast een niertransplantatie
 • Ernstige lactose intolerantie
 • ADPKD patiënten behandeld met Tolvaptan

Behandeling

Patiënten nemen eenmaal daags 10 mg dapagliflozine of placebo in de ochtend volgens een gerandomiseerd behandelingsschema. Medicatie wordt verstrekt tijdens de studie visites.

Studieverloop

De studie is pragmatisch van opzet, waarbij er zo min mogelijk belasting is voor deelnemer en zorgverlener. Studie visites worden daarom zoveel mogelijk gepland in combinatie met reguliere poli bezoeken.

Potentiële deelnemers wordt informed consent afgenomen, ze worden gescreend door een arts/onderzoeksmedewerker, en bij gebleken geschiktheid in een volgende visite gerandomiseerd. Er volgt een veiligheidsvisite na 2 weken en op 3 maanden nog een visite. Daarna is de frequentie van visites iedere 6 maanden.

Handelingen zullen minimaal zijn en grotendeels binnen de reguliere zorg vallen. Te denken valt aan het meten van vitale functies en bloedafnames.